vk จัดระเบียงแรงงาน 4

นายอำพล  อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร   พร้อมทั้งมีเหล่าคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหารือในเรื่องของการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร  โดยเบื้องต้นได้มีการนำเสนอถึงวิธีการ ๒ แบบ  ส่วนแรกคือ  การกำหนดส่งเสริมเขตพื้นที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าว  คือ  จัดสร้างเคหะชุมชนแห่งใหม่  กำหนดมาตรการการจัดระเบียบในเขตพื้นที่  และส่งเสริมการจัดที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่

vk จัดระเบียงแรงงาน 2

vk จัดระเบียงแรงงาน 3

ส่วนที่ ๒ นั้นคือการจัดระเบียบในพื้นที่ชุมชนเดิม  โดยให้มีการกำหนดเขตพื้นที่ดำเนินการ  กำหนดมาตรการจัดระเบียบ  และมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น   เช่น  ที่ชุมชนเคหะท่าจีน  ที่มีบริษัทเอกชนไปเช่ารวมเพื่อให้แรงงานต่างด้าวได้อาศัยอยู่  โดยแยกเป็นโซนคนไทยและแรงงานต่างด้าว  เบื้องต้นมีข้อมูลว่ายังเหลือห้องว่างอีกประมาณ ๕๐๐ ห้อง  โดยจะต้องคิดต่อว่าจะหาวิธีการอย่างไรให้บริษัทเอกชนอื่นเข้ามาเช่าพื้นที่ให้แรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่  จะได้กำหนดเป็นเขตโซน  รวมถึงเมื่อกำหนดเขตโซนแล้วยังจะได้ประโยชน์ที่ทำให้เรารู้จำนวนของแรงงานต่างด้าว  และนำเข้าระบบได้ถูก  ทำให้กักกันโรค  ตามให้วัคซีนได้

vk จัดระเบียงแรงงาน 1

นอกจากนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ยังได้ฝากให้ช่วยหาวิธีทำให้แรงงานต่างด้าวมีความสำนึกเป็นไทย  เพราะในวันข้างหน้าคนเหล่านี้อาจจะกลายเป็นคนไทย  เหมือนอย่างที่คนจีนเคยอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็เป็นไปได้ค่ะ

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว