ถอดบทเรียนแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง

  โครงการถอดบทเรียนชุมชนกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่อ่าวไทยตอนบน ได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรัลเพลส งานในครั้งนี้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลผลกระทบและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อนำไปเป็นข้อมูลและแบบอย่างในการดำเนินการของแต่ละพื้นที่และเพื่อจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ทิศทาง และแผนพัฒนาอ่าวไทยตอนในอย่างมีส่วนร่วม โดยครั้งนี้เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน มีตัวแทนเข้าร่วมประชุม 40 คน จากจังหวัด ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร ที่ได้มาร่วมให้ข้อมูลของชายฝั่งแต่ละพื้นที่ ที่ต้องประสบภัยพิบัติจากน้ำทะเลจากน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และภัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Read more
Page 1 of 11