ผลการตรวจเพื่อจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

สำหรับจำนวนแรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร  จากการสำรวจชุมชนของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดพบว่า  ส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าเชื้อสายมอญ  อาศัยอยู่ทั้ง 3 อำเภอ  และอาศัยอยู่ในอำเภอเมืองมากที่สุด  โดยมีจำนวนชุมชนที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่รวม 73 ชุมชน  และมีจำนวนคนต่างด้าวทั้งหมด 360,000 คน  แบ่งเป็นอำเภอเมืองสมุทรสาคร 42 ชุมชน  มีจำนวนแรงงานต่างด้าว  278,000 คน  ,

Read more
Page 1 of 11