วางแนวทางจัดการโรงงานที่ฝ่าฝืน

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

tp-เอาผิดโรงงานที่ผิดซ้ำ1

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจโรงงานก่อมลพิษ​ เข้าร่วมประชุม โดยครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 หลังจากที่ผู้ว่าราชการได้ลงพื้นที่ตรวจโรงงานหล่อหลอมในตำบลนาโคกและสั่งปิดเพราะฝ่าฝืนคำสั่ง จึงได้มีการประชุมเพื่อสร้างมาตรการดำเนินการกับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งจังหวัด เพื่อไม่ให้ลักลอบกระทำผิด ซึ่งในที่ประชุมเห็นว่าคควรมีการเพิ่มโทษกับโรงงานที่ทำผิดซ้ำซาก และบูรณาการด้านกฎหมาย และบังคับใช้พร้อมๆ กัน

tp-เอาผิดโรงงานที่ผิดซ้ำ4

หลังจากที่ผ่านมามีเพียงโทษปรับ  นอกจากนั้นมีการหารือถึงอำนาจหน้าที่ตามกรอบของกฎหมาย เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนั้น ได้ทราบว่า อำนาจหน้าที่ของตนเองสามารถทำอะไรได้บ้าง ต้องดูในเรื่องใด เอาผิดในเรื่องใดได้บ้าง ถือกฎหมายเรื่องไหน รวมทั้งเพื่อวางแนวทางหลักเกณฑ์ หลังจากเข้าตรวจสอบโรงงานแล้วพบว่ามีการกระทำความผิด ตาม พรบ.โรงงาน พรบ.สิ่งแวดล้อม หรือ พรบ.แรงงาน หน่วยงานไหนจะต้องเป็นเจ้าภาพหลักในการฟ้องร้องดำเนินคดีกับโรงงานหรือผู้กระทำผิด รวมทั้งต้องมีการติดตามเรื่องเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือชี้แจงให้ประชาชน ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ  เพราะว่าที่ผ่านมาการเข้าตรวจสอบโรงงานตามข้อร้องเรียน ยังขาดการบูรณาการในข้อกฎหมายและไม่มีเจ้าภาพหลัก ส่งผลให้เกิดการร้องเรียนซ้ำซาก รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายยังเป็นเพียงการเปรียบเทียบปรับ หรือสั่งให้หยุดประกอบกิจการเพื่อปรับปรุง

tp-เอาผิดโรงงานที่ผิดซ้ำ3

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แต่ในส่วนของกฎหมายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง โดยที่ประชุมเสนอให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีบทลงโทษรุนแรงเพิ่มขึ้น กับโรงงานที่ก่อมลพิษซ้ำซาก รวมทั้งให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายของอุตสาหกรรม เสนอความคิดเห็นแนบท้าย เพื่อให้มีการเพิ่มอัตราโทษที่มากขึ้นกว่าการเปรียบเทียบปรับ และให้มีการบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.อื่นๆที่นอกเหนือจาก พรบ.โรงงาน 2535 ไปพร้อมกัน เพื่อให้เจ้าของโรงงานหรือผู้กระทำความผิดเกิดความเข็ดหลาบ และเร่งปรับปรุงระบบบำบัดให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านมลพิษต่อชุมชน ส่วนโรงหล่อหลอม กษิดิ์เดช ในตำบลนาโคก ตอนนี้ได้มีการสั่งปิด ห้ามดำเนินการใดๆทั้งสิ้น  แต่หากจะเปิดดำเนินการนั้น จะต้องนับหนึ่งกันใหม่ตั้งแต่การขออนุญาต

tp-เอาผิดโรงงานที่ผิดซ้ำ5

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว