วอนช่วยเหลือยายหลาน บ้านพัง

  เรื่องของยายหลานที่กำลังจะนำเสนอนี้ ทางผู้สื่อข่าวได้รับทราบจากการส่งเรื่องราวเข้ามายังเพจของมหาชัยเคเบิลทีวี ซึ่งผู้ส่งเข้ามาคือ ด.ญ.เพียงพิน ฮู้ตาทอง และ ด.ญ.อริสา เปี่ยมทวี เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ที่บังเอิญได้เจอยายในช่วงเช้าเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่แล้ว ตอนที่ยายมาส่งหลานที่โรงเรียนวัดเกตุม ยายบอกว่าให้ช่วยหาเบอร์โทรศัพท์บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ให้ที จะโทรไปขอความช่วยเหลือ แต่ตนทั้งสองคนไม่มี และอยากรู้ว่ายายลำบากอย่างไร จึงเดินทางไปที่บ้านยาย

Read more

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ที่อาคารนิวนามทอง   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีตัวแทนแต่ละชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร  มาร่วมฝึกทำดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับประชาชนต่อไป สำหรับจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีเป้าหมายในการทำดอกไม้จันทน์  ( ดอกดารารัตน์ ) จำนวน 200,000 ดอก โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่สนับสนุนและประสานจัดทำดอกไม้จันทน์ของประชาชนจิตอาสา   และในวันนี้ตัวแทนชุมชนได้ตั้งใจฝึกการทำดอกไม้จันทน์กันอย่างตั้งใจ โดยมีวิทยากร ครู

Read more

เปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสหกรณ์นาเกลือ

หลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขามเชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ระยะทางยาง 4,050 เมตร  หนา 0.20 เมตร   หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28,350 ตารางเมตร  ในวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา

Read more

จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา  เทศบาลนครสมุทรสาคร ก็ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายมณฑล     ไกรวัตนุสสรณ์   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ   พร้อมด้วย  นายสุภาพ  แซ่เฮ้ง  นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาล  ข้าราชการครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

Read more

สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ที่โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา  ตำรวจสันติบาลจังหวัดสมุทรสาคร  จัดการอบรมในโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยมีน้องๆนักเรียนโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาเข้าร่วม การอบรมนี้ได้ให้ความรู้ในเรื่องของระบอบประชาธิปไตย  หลักกฎหมาย  ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมซักถามตอบคำถามกับน้องๆ  เพื่อให้น้องๆนักเรียนมีส่วนร่วม  และเข้าใจมากขึ้น   โครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้น  เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก  สร้างค่านิยม  ให้น้องๆนักเรียนมีความเคารพเทิดทูน  ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  และเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานของราชการ    เนื่องจากในปัจจุบันมีบุคคลและกลุ่มบุคคลเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  และการกระทำโดยวิธีต่างๆ  เช่น  การพิมพ์  การเขียนข้อความออกเผยแพร่ 

Read more

ติดตามผลการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ร.ต.ท.ภพชนก  ชลานุเคราะห์ นายอำเภอบ้านแพ้ว ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับ คณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว โดยมี นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับอำเภอ ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้กล่าวถึงการป้องกันปัญหายาเสพติด  ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สุด  เพราะเป็นการแก้ปัญหาจากต้นเหตุ ถ้าเราป้องกันได้ก็จะประสบผลสำเร็จ โดยการป้องกันที่ดีที่สุด คือ คนในชุมชน

Read more

อบรมเทคนิคการสร้างและพัฒนาข้อสอบ

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  จัดอบรมเทคนิคการสร้างและพัฒนาข้อสอบ  โดยได้รับเกียรติจากนางลำไย  สนั่นรัมย์  รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคณะทีมวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร่วมให้ความรู้  โดยมีเหล่าบุคลากรครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะเข้าร่วมประมาณ 135 คน ในครั้งนี้ได้กล่าวถึงนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  ด้านการทดสอบ  โดยเป็นการปรับระบบการสอบ O-NET  ให้เป็นที่ยอมรับและสะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา  จะมีการประเมินของ PISA  และระบบการทอสอบกลางของ สพฐ. 

Read more

ประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด

ที่โรงแรมเซ็นทรัลเพลส  นายอำพล  อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี พ.ศ.2561-2564  และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  พร้อมทั้งมีเครือข่ายและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับประเด็นในการประชาคมที่จะร่างถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน  แบ่งออกเป็น 3 ด้านหลักๆ คือ  ด้านเศรษฐกิจ  เช่น  ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ  ป้ายบอกทางไปแหล่งท่องเที่ยวไม่ชัดเจน 

Read more

ขับเคลื่อนองค์กรเด็กและเยาวชน

ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) นายศักดิ์ชัย  นิมิตปัญญา รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร   เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560  พร้อมด้วย สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนการงาน  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และเด็กเยาวชน  เข้าร่วมโครงการ 120 คน โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้ให้น้องๆเยาวชน ได้ร่วมกันทาสีขาวแดงขอบฟุตบาทถนนบริเวณหน้าโรงเรียน

Read more

ชนเสาไฟฟ้า

  เมื่อเวลา 21.00 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2560  เจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งอุบัติเหตุบนท้องถนนมีผู้เสียชีวิตบริเวณหน้าดูโฮม ในเครือบริษัท อุบลวัสดุ จำกัด(สาขาพระราม2) หมู่ที่3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร (ฝั่งขาเข้ากทม.)  จึงพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ มีรถยนต์กระบะตอนเดียว

Read more

วอนตามรถเก๋ง

  เมื่อเวลา 12.00 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2560  นายสุทัศน์ บาริศรี อายุ 57ปี อยู่  ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น  ได้เดินทางมาที่สภ.ย่อยบางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ

Read more

ปิดล้อมตรวจค้น

  เมื่อวันที่ 25พฤษภาคม 2560 พ.ต.อ.สุระพรรณ นาทวรทัต ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาครสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำกำลังเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดสภ.เมืองสมุทรสาครชุด 2 นำหมายค้นศาลจังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 67/646 ม.6 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร สามารถจับกุมนางสาวพรพรรณ เว้บ้านแพ้ว อายุ30ปี บ้านเลขที่ 67/646 ม.6 ต.ท่าทราย

Read more
Page 2 of 1812345...10...Last »