ถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

 

tp-ถอดบทเรียน1

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านกระซ้าขาว หมู่ 9 ตำบลบ้านบ่อมีเนื้อที่ทั้งหมด 4,270 ไร่ โดยห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ประมาณ 13 กม.มีครัวเรือนอาศัยอยู่จริงตามข้อมูลจากการสำรวจ จปฐ. ปี 2560 จำนวน   205ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 674 คน สภาพทางภูมิศาสตร์มีน้ำลำคลองเชื่อมติดกับทะเล และมีป่าชายเลน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง รับจ้าง และค้าขาย โดยมีรายได้เฉลี่ยจากการสำรวจ จปฐ. ปี 2560 จำนวน 84,272 บาท/คน/ปี สภาพสังคมคนส่วนใหญ่มีชีวิตเรียบง่าย มีความเป็นอยู่แบบกลุ่มเครือญาติ ทำให้มีการอาศัยพึ่งพิงกันในระดับสูง กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน มีการสืบทอดภูมปัญญาท้องถิ่น การทำกะปิ รณรงค์การจัดทำบัญชีครัวเรือน จัดกิจกรรมสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง การออมทรัพย์และการสร้างรายได้กิจกรรมทำกระป๋องออมสิน เพื่อการออม และกิจกรรมน้ำยาล้างจาน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพพื้นบ้านหรือทำขนมกง   ส่งเสริมการใช้หลอดตะเกียบเพื่อลดการใช้พลังงาน

         การถอดบทเรียนในครั้งนี้ทำให้ได้ทราบความก้าวหน้าของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนนี้ว่ามีการพัฒนาไปมากตอนนี้มีการรวมกลุ่มทำขนมหวาน มีการตั้งร้านค้าชุมชนตามหน้าบ้านเพื่อจำหน่ายอาหารทะเล แม้ช่วงนี้การประมงพื้นบ้านจะไม่สู้ดี แต่ชาวบ้านการสามารถหารายได้จากการรวมกลุ่มแปรรูปสินค้า

 

                                              

tp-ถอดบทเรียน2 tp-ถอดบทเรียน3

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว