ประชุมของสร้างถนนเลียบทางรถไฟ

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

tp-ถนนเลียบ1

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน โดยครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อหารือเรื่องการสร้างถนนเลียบทางรถไฟสายบ้านแหลมแม่กลอง จากหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลท่าจีน เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลบางกระเจ้า โดยช่วงที่ 1 เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 535 เมตร และช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร  ระยะทาง 4,040 เมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 37,500,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยโครงการดังกล่าวได้มีการสำรวจออกแบบแล้วซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่การรถไฟฯกำหนด โดยจะมีรั่วกั้นระหว่างทางรถไฟและถนนปกติในบางช่วงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด

tp-ถนนเลียบ4

สำหรับการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวที่ผ่านมา อบจ.สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการติดต่อขอการรถไฟฯมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้รับความยินยอมเนื่องจากถูกมองว่าอาจเกิดความไม่ปลอดภัยในบางจุดที่เป็นทางลักผ่าน ซึ่งก็มีการปรับแบบต่างๆให้โครงการสามารถเดินต่อได้ และตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างจากการรถไฟฯ ซึ่งหากสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ก็จะเกิดความสะดวกในการสัญจร ทั้งต่อคนในพื้นที่และต่างพื้นที่ เป็นการช่วยลดอุบัติเหตุจากจุดลักผ่านทางรถไฟ ที่สำคัญเป็นการลดปริมาณการจราจรบนถนนพระราม2 โดยสามารถใช้เป็นทางเลี่ยงได้ในกรณีที่ถนนพระราม2 มีการก่อสร้างทางยกระดับ โดยจะสามารถลัดจากท่าฉลอมไปออกทางบางกระเจ้าได้เลย ซึ่งข้อสรุปจากที่ประชุมในวันนี้ก็ต้องส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่ระดับประเทศได้พิจารณาอีกครั้ง

tp-ถนนเลียบ2

ที่ผ่านมาโครงการนี้ อบจ.สมุทรสาคร ได้มีการตั้งงบประมาณไว้แล้วตั้งแต่ปี 2560 แต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากติดขัดในเรื่องแบบและการขออนุญาตก่อสร้าง แต่ก็ยังสามารถกันงบประมาณไว้ได้ ซึ่งที่สุดแล้วหากถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ยังไม่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง หรือยังทำสัญญาการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ งบประมาณก้อนนี้จำนวน 37,500,000 บาทก็จะตกไป

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว