โครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่

AD-WEB-CCTV-6-12-61

เคลื่อนที่1

ที่โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง อ.กระทุ่มแบน นายสมคิด จันทมฤก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี งบประมาณ 2562 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ได้นำหน่วยบริการของหน่วยงานต่างๆ ออกมาให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เช่น หน่วยงานที่ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ให้คำแนะนำด้านที่ดินทำกิน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยแพทย์สาธารณสุข ซึ่งทุกหน่วยงานได้จัดให้บริการประชาน ให้ความรู้คำแนะนำในทุกเรื่องที่ประชาชนเข้ารับคำปรึกษา รวมถึงได้พบปะเยี่ยมเยียน สอบถามทุกข์สุข ความเป็นอยู่ของพี่ น้องประชาชน เพื่อที่จะได้รับทราบปัญหา ความต้องการไปพิจารณาวางแผน และกำหนด แนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป  ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร  ยังได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม 30 ราย, มอบรถเข็นสำหรับคนพิการ 5 ราย และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท พร้อมทั้งเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนอีกจำนวน 50 ชุด

เคลื่อนที่2

ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ ให้บริการกับประชาชนในพื้นที่มากกว่า 50 หน่วยงาน เช่น หน่วยงานที่ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ให้คำแนะนำด้านที่ดินทำกิน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยแพทย์สาธารณสุข ซึ่งทุกหน่วยงานได้จัดให้บริการประชาน ให้ความรู้คำแนะนำในทุกเรื่องที่ประชาชนเข้ารับคำปรึกษา และในโอกาสนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกให้บริการด้านการสงเคราะห์ โดยการมอบแว่นสายตาฟรี ซึ่งก็มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม และรับบริการจากหน่วยงานต่างๆเป็นจำนวนมาก       

เคลื่อนที่3

เคลื่อนที่4

เคลื่อนที่5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว