เปิดโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 12

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

 

อบจ1

ที่ห้องประชุมสาครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 12 โดยมีนักเรียนชั้น ม. 4 และ ม.5 จากโรงเรียนต่างๆในจังหวัด เข้าร่วมโครงการจำนวน 86 คน พร้อมทั้งมีคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับน้องๆในครั้งนี้

อบจ2

สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มดำเนินโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขึ้นตั้งแต่ปี 2550 และจัดการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในจังหวัดสมุทรสาครมาแล้วจำนวน 11 รุ่น

ซึ่งในปี 2562 ก็ได้มีการจัดโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 12  ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. – 10 พ.ค. 2562 เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร 4 ด้าน ได้แก่ ปัญหาขยะมูลฝอย  น้ำเสีย  อากาศเสีย และป่าชายเลน โดยใช้หลักการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล อันเป็นต้นแบบของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดี  การฝึกทักษะจากการทดลอง  การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการจัดทำโครงงานแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

อบจ3

อบจ4

วุฒิภักร / ภาพ   กันยารัตน์ / ข่าว