องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

ADS-cable-tv-website-6-12-61

s-วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล-01

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วม

โดยทางด้านนายจอม หงส์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการรวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ความเข้าใจต่อนโยบายเรื่องมาตรการป้องกันการเกิดปัญหาคอร์รัปชั่นในองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตขององค์กร ในการที่จะไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น

s-วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล-02

s-วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล-03

s-วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล-04

สุเมธ /ภาพ/ข่าว