ตลาดนัดผลงานผลิตภัณฑ์โรงเรียน

AD WEB CCTV 14-6-60

s-ตลาดนัดโรงเรียน-01

ที่บริเวณลานเอนกประสงค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัดผลงานผลิตภัณฑ์โรงเรียนโดยมีนายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครจำนวน 103 โรงเรียนเข้าร่วม

s-ตลาดนัดโรงเรียน-02

โดยทางด้านนายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กล่าวว่าการจัดงานตลาดนัดผลงานผลิตภัณฑ์โรงเรียน เป็นการสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้นำผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนมาจัดแสดงและจำหน่าย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่สาธารณชน อีกทั้งเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับนักเรียน เพื่อนำไปต่อยอดประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่องของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและการส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดจำนวน 103 โรงเรียนมีพื้นที่ในการแสดงและจัดจำหน่ายผลงานและผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการประกอบอาชีพที่สามารถนำไปเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อีกด้วย

s-ตลาดนัดโรงเรียน-03

s-ตลาดนัดโรงเรียน-04

s-ตลาดนัดโรงเรียน-05

สุเมธ /ภาพ/ข่าว