ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

พลโทมณฑล ปราการสมุทร เจ้ากรมการทหารสื่อสาร ได้นำคณะลงพื้นที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 รุ่นปีพุทธศักราช 2561 โดยได้มีการตรวจความพร้อมทั้งทางด้านของยุทโธปกรณ์ในการฝึกสอน ความรู้ของครูผู้ฝึก และแบบเรียนต่างๆ  ที่ต้องใช้สอนพลทหารใหม่ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย และจิตใจ เพื่อการรับใช้ชาติต่อไป

tp-เจ้ากรม2

โดยทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2561 ผลัดที่ 1 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น  496 นาย เป็นพลทหารที่มีภูมิลำเนาจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ  เลย  ปทุมธานี ศรีษะเกษ หนองบัวลำภู ขอนแก่น สมุทรสาคร นครราชสีมา บึงกาฬ อุบลราชธานี มุกดาหาร สุรินทร์ ยโสธร อุดรธานี สกลนคร  และหนองคาย

tp-เจ้ากรม3

สำหรับหลักเกณฑ์ และระเบียบว่าด้วยการฝึกทหารใหม่ของกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินนั้น หลักๆก็จะประกอบไปด้วย   การฝึกทหารใหม่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกอย่างเคร่งครัด คือ กำลังพลต้องมีความรู้ สมรรถภาพร่างกายดี และมีคุณธรรม,การฝึกทหารใหม่อย่าให้เป็นประเด็นยิ่งเรื่องทหารใหม่เสียชีวิตในการฝึก จะทำให้เกิดความเสียหายกับกองทัพบก การฝึกครั้งนี้จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาด ถ้าเกิดขึ้นต้องดูแลครอบครัวด้วย , การลงโทษทหารจนเกิดการเสียชีวิตจะต้องไม่มี จะต้องดูแลทหารใหม่อย่างดีเพราะทหารใหม่ถูกจับฉลากมารับใช้ชาติอย่าให้เกิดขึ้น , การฝึกทหารใหม่ ให้ระมัดระวังด้านความปลอดภัยในการฝึก โดยเฉพาะการเจ็บป่วยจากโรคลมร้อน , การลงโทษต่างๆ ห้ามมิให้ใช้ท่าทางการปฏิบัติ นอกเหนือจากการออกกำลังกายตามแบบฝึก และห้ามไม่ให้ผู้ฝึก ครูฝึก ถูกตัวทหารเด็ดขาด , จัดให้มีมาตรการป้องกันในการรักษาความปลอดภัยระหว่างการฝึกทุกสถานี เพื่อป้องกันการสูญเสียจากการฝึก, ต้องไม่มีการสูญเสียเป็นอันขาด  ผบ.หน่วยต้องกำกับดูแลเอาใจใส่ ให้ความสำคัญหน่วยฝึก ต้องมีการซักถามอาการเจ็บป่วยที่มีผลกระทบต่อการฝึกแยกออกจากกลุ่มทั่วไป, ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต้องกำกับดูแลการฝึกทหารใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักสูตรการฝึก , ยาเสพติดผู้ที่เคยเกี่ยวข้อง ต้องได้รับการบำบัดรักษา ต้องให้เลิกโดยเด็ดขาด,การศึกษาต้องจัดให้ทหารใหม่มีการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก กศน.ให้มีวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น 1 ระดับ, เศรษฐกิจพอเพียงให้หน่วยฝึกอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ไปศึกษาดูงาน  ณ ศูนย์การเรียนรู้ภายในพื้นที่ค่าย , การใช้สื่อหรือโซเชียล   ผบ.หน่วย ผู้ฝึกต้องกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ขอให้ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ , และความเป็นครู และการเป็นครู แท้จริงแล้วก็คือทุกสิ่งที่ต้องเป็นทั้ง พ่อ แม่ พี่ เพื่อน เป็นผู้คอยช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้แก่ทหารใหม่

tp-เจ้ากรม4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว