ตรวจกระเช้า+สังฆทาน

tp-กระเช้า1

จังหวัดสมุทรสาครโดย สำนักงานจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรม ปกครองจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด  ออกตรวจฉลากสินค้ากระเช้าปีใหม่และชุดสังฆทาน ตามร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในสมุทรสาครโดยการตรวจนั้น ได้มีการดูเรื่องป้ายแสดงราคาสินค้า ป้ายแสดงรายการของบรรจุที่จัดลงในกระเช้า ประเภทสินค้า วันเดือนปีที่หมดอายุ  โดยของที่จัดนั้นจะต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อให้ของในกระเช้านั้นสามารถ

เก็บไว้ได้นาน ไม่หมดอายุก่อนนำมารับประทาน และนอกจากนั้นยังได้ตรวจเรื่องกระเช้าของขวัญที่บรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย และจากการตรวจสอบก็พบว่าทางร้านให้ความร่วมมือในเรื่องนี้เป็นอย่างดี ไม่มีการบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้ในกระเช้าตั้งโชว์ ส่วนชุดสังฆทานนั้น พบว่าเริ่มมีการปรับปรุงให้ถูกต้องมากขึ้นจากแต่ก่อนที่พบปัญหาหลายอย่าง ทั้งเรื่องคุณภาพและราคา แต่ตอนนี้ไม่พบปัญหา มีเพียงเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่บางชุดยังใช้บรรจุ

ภัณฑ์ที่มีราคาสูง จึงทำให้ราคาชุดสังฆทานสูงไปด้วย โดยจากการตรวจสอบภาพรวมนั้น ผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือและทำตามหลักเกณฑ์อย่างครบถ้วน เพราะการตรวจสินค้าที่จำหน่ายได้ทำเป็นประจำทุกปี ผู้ประกอบการ

จึงได้ปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องสำหรับการฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือค่าบริการจะมีความผิดตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

 

tp-กระเช้า2 tp-กระเช้า3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว