เตรียมจัดระเบียบสายสื่อสาร

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

tp-ไฟฟ้า1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานสายสื่อสาร ตัวแทนจาก กสทช. ตัวแทนจากเทศบาลนครสมุทรสาคร ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการเรื่องการจัดระเบียบสายสื่อสาร  ที่จะมีการดีเดย์พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 25 กันยายน นี้ โดยเส้นทางที่สมุทรสาครเลือกก็คือ ถนนเฉลิมพระเกียรติ  จากวงเวียนและแยกออกไปทางท่าเรือซ้ายและขวา ซึ่งตอนนี้ทางการไฟฟ้าได้ชี้แจงให้หน่วยงานสายสื่อสารไปตรวจสอบสายของตนเอง โดยจะต้องมีการทำเครื่องหมายว่าสายนี้ใช้งานอยู่ และให้รื้อสายเก่าออกไป

tp-ไฟฟ้า2

โดยจะมีการกำหนดสีให้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และวันที่จัดระเบียบนั้น ก็จะมีการตัดสายที่ไม่ใช้งานออกด้วย จึงให้เจ้าของสายตรวจเช็คและทำเครื่องหมายสายที่ใช้งานไว้ เพื่อจะได้ไม่ตัดสายผิดและเกิดปัญหากับลูกค้าตามมา โดยวันนั้นตลอดทั้งเส้นทางที่เลือกไว้ จะต้องมีการปรับปรุงทุกจุด เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยตามนโยบาลของรัฐบาล

tp-ไฟฟ้า3

tp-ไฟฟ้า4

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว