เปิดคลินิก PM 2.5

ADS-WEB-NET POST WEB 390

tp-pm1

ด้วยสถานการณ์ที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 ในสมุทรสาคร มีปริมาณสูง และสูงมากจนอยู่ในขั้นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และสูงสุดของประเทศด้วยสาเหตุนี้ ทางกระทรวงสาธารณะสุขจึงมีนโยบายสั่งการไปถึงจังหวัดต่าง ๆ ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สูง ให้จัดตั้งคลินิก PM 2.5 ขึ้นเป็นการด่วน

tp-pm4

โดยตอนนี้ในสมุทรสาครได้มีการตั้งคลินิก PM 2.5 แล้ว ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร, โรงพยาบาลนครท่าฉลอม และโรงพยาบาลวัดเกตุม โดยคลินิกนี้จะรองรับผู้ป่วยที่มีอาการเนื่องจากฝุ่น ที่อาจส่งต่อมาจากคลินิกอื่น เช่น ตา ผิวหนัง ทางเดินหายใจ ซึ่งหากพบอาการที่เข้าข่ายว่าจะเกิดจากฝุ่น ก็จะส่งต่อมายังคลินิก PM 2.5 เพื่อทำการตรวจวินิจฉัย และดำเนินการส่งต่อเพื่อรักษา

tp-pm2

คลินิก PM 2.5 นั้น จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะในช่วงที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงมากติดต่อกันเกินสามวัน หากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ก็จะหยุดบริการ แต่จะมีแผนกของโรงพยาบาลที่บริการเรื่องนี้อยู่แล้วก็คือแผนกเวชกรรม สำหรับอัตราผู้ป่วยที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในสมุทรสาครขณะนี้ยังไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากเพิ่งมีการเก็บสถิติในปี 2560 ซึ่งตัวเลขอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ แต่มีข้อมูลที่บอกได้ว่า เมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อร่างการเมื่อไหร่ หลังจากนั้นไม่นานจะมีตัวเลขผู้เข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้น

tp-pm3

เอเชีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว