To Be Number One

AD WEB CCTV 14-6-60

s-to be no.1-01

เมื่อช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายสินชัย  ถนอมสิน  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่เชิงประจักษ์ ชมรม To Be Number One พร้อมด้วย นางสาวกานต์พิชชา บุญงาม นักจิตวิทยาชำนาญการ กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ และนางนันทนา ศรีพินิจ ผู้เชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่เชิงประจักษ์  ชมรม To Be Number One เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเยี่ยมชมและประเมินผลการดำเนินงาน To Be Number One จังหวัดสมุทรสาคร ระดับประเทศ โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายแพทย์วีรพล นิธิพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ สถานศึกษา  สถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

s-to be no.1-02

นอกจากนี้ยังเครือข่ายชมรม To Be Number One  ในจังหวัดสมุทรสาครมาร่วมออกบูทแสดงผลงาน ประกอบด้วย ชมรม To Be Number One ชุมชนเกษตรพัฒนา, โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ, โรงเรียนวัดนางสาว, บริษัท ซี พี ออลล์ DC มหาชัย, วิทยาลัยการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ,  เรือนจำจังหวัด และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร  โดยร่วมแสดงผลงานกันอย่างพร้อมเพรียง

s-to be no.1-03

นายสินชัย  ถนอมสิน  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธาน กรรมการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่เชิงประจักษ์ ชมรม To Be Number One กล่าวว่า  การลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการเป็นอย่าง มาก ได้เห็นความร่วมไม้ร่วมมือกันของทุกภาคส่วน  การสนับสนุนงบประมาณของจังหวัดที่ให้ความสำคัญกับ ชมรม To Be Number Oneในพื้นที่  และที่สำคัญการเดินทางมาของคณะกรรมการในครั้งนี้  ได้เห็นความกล้าแสดงออกของเยาวชน  การนำศักยภาพของน้องๆ เยาวชนมานำเสนอแบบพี่สอนน้อง  แสดงให้เห็นพลังการขับเคลื่อนชมรม To Be Number One ได้อย่างเห็นชัดเจน  การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญของการสร้างโอกาสให้กับผู้ทำงานในสถานประกอบการ  การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ของจังหวัดสมุทรสาคร  โดยยึดหลัก 3 ก.  3 ยุทธศาสตร์ มาใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างเห็นเป็นรูปธรรม

s-to be no.1-06

s-to be no.1-05

s-to be no.1-04

สุเมธ/ภาพ/ข่าว