วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลโรค

ADS-WEB-NET POST WEB 390

s - วัยรุ่นห่างไกลโรค-01

ที่โรงเรียนกุศลวิทยา .บางยาง .กระทุ่มแบน  .สมุทรสาครนายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลโรค รุ่นที่1 โดยมีนายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมสมาชิกสภาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.สมุทรสาคร  ผู้นำชุมชน และคณะครูนักเรียนโรงเรียนกุศลวิทยา เข้าร่วม

s - วัยรุ่นห่างไกลโรค-02

โดยทางด้านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ตระหนักและเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ให้กับนักเรียนในเขตอำเภอกระทุ่มแบน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกด้วย

s - วัยรุ่นห่างไกลโรค-03

s - วัยรุ่นห่างไกลโรค-05

s - วัยรุ่นห่างไกลโรค-04

สุเมธ/ภาพ/ข่าว