MOU สร้างศาลาเรียนรู้เกษตร

vk MOU 4

ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  ได้มีการจัดทำพิธีลงนามข้อตกลง MOU การขอรับเงินอุดหนุนโครงการศาลาเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. ขึ้น  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพและทำการผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และชุมชนที่มีความพร้อม  เป็นต้นแบบในการถ่ายทอด  เรียนรู้  แก่เกษตรกรรายอื่นในชุมชน  โดยให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. ในจังหวัดสมุทรสาคร  แยกเป็นอำเภอละ 1 แห่ง รวมมีทั้งหมด 3 แห่ง  โดยมีงบประมาณในการดำเนินการศูนย์เรียนรู้ฯละ 150,000 บาท

vk MOU 3

vk MOU 2

การลงนามในครั้งนี้นำโดยนายเศรณี  อนิลบล  เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  นายวันชัย  นิลวงศ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  นางสาวรัสรินทร์  อธิอารยะพงศ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  และตามด้วย ศพก. ในแต่ละอำเภอ  คืออำเภอเมือง  อำเภอบ้านแพ้ว  และอำเภอกระทุ่มแบน  โดยการดำเนินโครงการศาลาเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559 นี้

vk MOU 1

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว