LPN เตรียมจัดงานวันแรงงานข้ามชาติสากล

tp-lpn1 tp-lpn2

เนื่องด้วยวันที่ 18 ธันวาคม เป็นวันแรงงานข้ามชาติสากล ซึ่งทางมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ LPN ได้มีการจัดงานขึ้น โดยในปีนี้ จะมีเวทีเสวนา ศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการในหัวข้อ“เปิดโลกอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติ เครือข่ายทางสังคมแรงงานข้ามชาติ และการยกระดับการแก้ไขปัญหาการถูกละเมิดสิทธิแรงงานและค้ามนุษย์ด้านแรงงานในประเทศไทย”

โดยในวันนั้นจะมีหลากหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมด้วย เช่น เครือข่ายความร่วมมือแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย กลุ่มสหภาพลูกเรือประมงไทยและข้ามชาติ คณะกรรมการสมานฉันท์ส่งเสริมคุ้มครองแรงงานข้ามชาติชาวพม่า -นิตยสาร Myanmar Live  เครือข่ายแรงงานชาวลาวในประเทศไทย  เครือข่ายความร่วมมือเพื่อความโปร่งใสในภาคการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

สำหรับวันที่ 18 ธันวาคม  เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติได้จัดทำอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและครอบครัว ค.ศ. 1990 จึงถือว่าเป็น “วันแรงงานข้ามชาติสากล” เพื่อให้แรงงานข้ามชาติในประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้เข้าถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิ ซึ่งในสมุทรสาครจะมีแรงงานข้ามชาติอยู่ประมาณ 3-4 แสนคน

โดยกิจกรรมในวันอาทิตย์นี้ จะมีกิจกรรมการเสวนา การจัดนิทรรศการ เพื่อสร้างความตระหนักในปัญหาต่าง เสนอประเด็นในเชิงนโยบายต่อรัฐบาล การนำเสนอบทบาทที่สำคัญของอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในการเข้ามาช่วยเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังปัญหา เป็นกลไกกลางในระดับชุมชนที่สามารถสัมผัสกับปัญหาจริงๆ  โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 9.00-15.00น. ที่มูลนิธิ LPN หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง

 

 

                                                        

tp-lpn3

 เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว