จังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่

ADS-WEB-NET POST WEB 390

FT จังหวัดเคลื่อนที่1

ที่ศาลาการเปรียญวัดท่ากระบือ .บางยาง .อกระทุ่มแบน นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในเขตตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมโครงการ

FT จังหวัดเคลื่อนที่2

สำหรับการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้กับประชาชนในพื้นที่ .บางยาง ในครั้งนี้ ประกอบด้วย หน่วยงานจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน อาทิ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ได้แจกพันธุ์พืชและให้คำปรึกษาด้านการเกษตร ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ประมงจังหวัดสมุทรสาครแจกพันธุ์สัตว์น้ำ ขนส่งจังหวัดสมุทรสาครให้บริการต่อภาษีและ พรบ. อำเภอกระทุ่มแบนให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน

FT จังหวัดเคลื่อนที่3

ธนาคารต่างๆให้บริการคำปรึกษาด้านการเงิน เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร มอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลกระทุ่มแบนบริการตรวจสุขภาพฟรี, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดให้บริการฉีดยาโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว, การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน รับชำระเงิน ขอใช้ไฟฟ้า ขอขยายเขตระบบไฟฟ้า ประชาสัมพันธ์ PEA SMART PLUS จัดรถโมบายเคลื่อนที่รับชำระค่าไฟฟ้า ต่อหม้อไฟ ติดตั้งไฟฟ้า, สำนักงานประมงจังหวัดแจกพันธุ์ปลา เป็นต้น

FT จังหวัดเคลื่อนที่4

นอกจากนี้ ปภ.จังหวัดสมุทรสาคร ยังได้มอบหมวกกันน็อกให้นักเรียน  เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ อำเภอกระทุ่มแบน และองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนผู้ด้อยโอกาส จำนวน 100 ชุด รวมถึงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจน จำนวน 60 ทุนในเขตพื้นที่ตำบลบางยาง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจากทุกๆภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในลักษณะของประชารัฐตามแนวนโยบายของรัฐบาล

ธราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว