เปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านยกกระบัตร

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

ที่โรงเรียนบ้านยกกระบัตร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านยกกระบัตร โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

โดยก่อนที่จะเริ่มพิธีเปิดอาคารเรียน พระสงฆ์ 9 รูป ก็เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นจึงเป็นพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านยกกระบัตร ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณ 12,020,000 บาท  (สิบสองล้าน สองหมื่นบาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรองรับและเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาให้กับนักเรียน ให้มีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอกับเด็กนักเรียนเข้าใหม่ เนื่องจากชุมชนมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยห้องเรียนและอาคารเรียนหลักเก่าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

ซึ่งการได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนในครั้งนี้ จะช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสะดวกและยังสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาเด็ก และเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี มีคุณภาพ อันส่งผลต่อความเจริญของประเทศชาติในอนาคตต่อไป

footer_master footer_master footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว