106 ปี วันลูกเสือไทย

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

ลูกเสือ 1

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา พระบรมราชานุสรณ์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) หรือ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้ทรงก่อตั้งกองลูกเสือไทยขึ้น เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่าน ณ ค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติ ตำบลนาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมี ดร.กัลยา มาลัย รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่สมุทรสาคร คณะลูกเสือ – เนตรนารี และลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้มาเข้าร่วมพิธีเกือบ 1,000 คน

ลูกเสือ 3

         ด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖)  เสด็จสวรรคตด้วยโรคพระโลหิตเป็นพิษ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2468 ขณะมีพระชนมายุเพียง 45 พรรษา พระองค์ท่านได้รับการถวายสมัญญานามเป็น “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) เนื่องจากทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวัฒนธรรม แต่สำหรับคนไทยแล้ว พระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าบุคคลสำคัญมากกว่าด้านวัฒนธรรม เพราะทรงมีพระปรีชาสามารถรอบด้าน อันนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอารยประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทยอย่างล้นพ้น ทางราชการจึงได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวัน“มหาธีรราชเจ้า”

          ขณะเดียวกันพระองค์ท่านทรงเป็นพระบิดาแห่งการลูกเสือไทย ด้วยทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงเป็นนักรบที่มีพระจิตวิญญาณเลือดรักชาติอย่างแรงกล้า ทรงใช้กิจกรรมลูกเสือปลูกฝังเยาวชนให้มีอุดมการณ์รักชาติ รักแผ่นดิน ดังคำขวัญที่ทรงพระราชทานไว้ว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์” ดังนั้นในทุกๆ ปี ลูกเสือ – เนตรนารี ก็ได้พร้อมใจกระทำพิธีถวายราชสดุดี วางพวงมาลาขึ้นเช่นเดียวกัน เพื่อให้พี่น้องลูกเสือ ได้ถวายราชสดุดีแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน ผู้ทรงให้กำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อให้พี่น้องลูกเสือได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระองค์ท่าน ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 106 ปี แห่งการก่อตั้งลูกเสือไทย

ลูกเสือ 2

ลูกเสือ 4