โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย นายชิงชัย  บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการ  และการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2562ของเทศบาลนครสมุทรสาคร โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภา  เจ้าหน้าที่  พนักงานครูเทศบาลฯ  และตัวแทนชุมชน เข้าร่วมโครงการครั้งนี้

footer_master

สำหรับโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นเนื่องจากแผนพัฒนาเทศบาล เป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของเทศบาล โดยแผนพัฒนาเทศบาล เปรียบเสมือนเครื่องมือที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ดังนั้นการจัดทำแผนพัฒนาที่ดี จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการการจัดทำแผน การจัดทำโครงการ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลแผน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆให้เป็นรูปธรรม นำมาซึ่งโครงการที่เป็นประโยชน์และตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครให้ได้มากที่สุด

footer_masterfooter_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว