โครงการจังหวัดสะอาด

AD WEB CCTV

fm - จังหวัดสะอาด1

เทศบาลนครสมุทรสาคร โดยนายสาคร อิ่มพรรณไชย รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการสาธารณสุข ลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาด บริเวณชุมชนโกรกกราก  ตำบลโกรกกราก   ดำเนินการตามโครงการจังหวัดสะอาด ภายใต้นโยบายของรัฐบาล  โดยใช้หลักการ      3 Rs  คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่  ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลง ร้อยละ 5  โดยมุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อให้เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่บ้านเมือง

fm - จังหวัดสะอาด2

ภายในโครงการได้มีการพัฒนาทำความสะอาดในหลายๆด้าน เช่น การตัดแต่งต้นไม้ การเก็บกวาดเศษใบไม้ การดูแลถนนท่อระบายน้ำ  เก็บขยะมูลฝอย  เก็บป้ายโฆษณาที่ติดตั้งโดยไม่ได้ขออนุญาต  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังได้มีการตรวจสอบและเพิ่มเติมถังดับเพลิงตามจุดต่างๆภายในชุมชนโกรกกราก  แนะนำวิธีการใช้ถังดับเพลิงแก่ประชาชน  เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

fm - จังหวัดสะอาด3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว