แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์

vk วัดคลองตัน 4

เมื่อเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ของวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ที่ผ่านมา  ที่วัดใหม่คลองตันประชาสรรค์  ตำบลคลองตัน  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  ได้จัดพิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดสร้างใหม่คลองตันประชาสรรค์  โดยมีพระมงคลพัฒนาภรณ์  เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว  เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และมีคณะสงฆ์เข้าร่วม  รวมถึงฝ่ายฆราวาสมี ร.ต.ท.ภพชนก  ชลานุเคราะห์  นายอำเภอบ้านแพ้ว  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมทั้งมีเหล่าข้าราชการ  และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

vk วัดคลองตัน 3

vk วัดคลองตัน 2

โดยสารตราตั้งเจ้าอาวาส  จากมหาเถรสมาคม  ได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ แห่งกฎมหาเถรสมาคม  ฉบับที่ ๒๔  พุทธศักราช ๒๕๔๑  ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ  ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พุทธศักราช ๒๕๐๕  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒)  พุทธศักราช ๒๕๓๕   ได้แต่งตั้งให้พระสมุห์สุทิตย์  ฉายา  กตปุญฺโญ   อายุ ๔๒ พรรษา  ๒๓ วิทยฐานะ  ประโยค ๑-๒  ,  นักธรรมเอก  วัดใหม่คลองตันประชาสรรค์  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์  ตำบลคลองตัน  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัด  จะต้องอยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้ง  ซึ่งปฏิบัติการโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย  กฎหมาย  กฎมหาเถรสมาคม  ข้อบังคับ  ระเบียบ  คำสั่ง  มติ  ประกาศ  ของมหาเถรสมาคม

vk วัดคลองตัน 1

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว