เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

AD WEB NET 2

 

tp-เวียนเทียน1

tp-เวียนเทียน2

ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ซึ่งได้เริ่มพิธีขึ้นในเวลา 20.00น. โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธี และก็มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง เริ่มต้น ประธานสงฆ์ได้นำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หลังจากนั้นประธานสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนา เสร็จแล้วตัวแทนพุทธศาสนิกชนก็ได้ถวายปัจจัยไทยธรรม  ต่อด้วยการเวียนเทียน ซึ่งได้เวียนกันที่ศาลา เนื่องจากในขณะนี้พระอุโบสถยังสร้างไม่เสร็จ ส่วนประชาชนบางคนที่มาก่อนก็ได้ไปเวียนเทียนรอบวิหารหลวงปู่เชย  ซึ่งนี่ก็นับเป็นการทำบุญ การชำระจิตให้สงบ การสร้างสมาธิ ให้ทุกคนได้ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยการเวียนเทียน 3 รอบ

 

tp-เวียนเทียน3

ส่วนที่วัดป้อมวิเชียรโชติการาม  พระอารามหลวง  ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวสมุทรสาคร  พร้อมใจกันแต่งชุดขาวไปเวียนเทียนกันเป็นจำนวนมาก  โดยในพิธีมีพระราชปริยัติคุณ  เจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียรโชติการาม  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และมีคุณทวี-คุณอำไพ  หาญไกรวิไลย์  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีฯนั้น   ได้มีการทำพิธีมุทิตาสักการะ  รับพระราชทานพัดยศเปรียญธรรม ๖ ประโยค  แก่พระมหาพีระพงษ์  ปิยธมฺโม  เป็นลำดับแรก  จากนั้นเข้าสู่พิธีทางศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา  ซึ่งพุทธศาสนิกชนที่พร้อมใจกันมาก็ได้ฟังการบรรยายถึงความหมายของวันวิสาขบูชา  การประพฤติปฏิบัติตน  และได้ร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถพร้อมกัน

 

vk  วัดป้อม 2 vk  วัดป้อม 3

โดยวันวิสาขบูชา คือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖  เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น  คือ การประสูติ  ตรัสรู้  และปรินิพพาน  ของพระพุทธเจ้า  ซึ่งชาวพุทธจะเข้าวัดทำบุญ  ฟังธรรม  และเวียนเทียนที่วัด  โดยได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

vk  วัดป้อม 4

ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวี