เยาวชนเทิดทูนสถาบัน และน้อมนําพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

เมื่อเวลา 9.00น. ของวันที่ 22 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พ.อ.เกรียงชัย สุวรรณทัต รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เยาวชนรวมใจ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และน้อมนําพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยฯ คณะครู อาจารย์ นักเรียน เข้าร่วมจำนวนมาก และได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพบก จัดทีมวิทยากร “ขุนศึก 61” มาให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย

​                        การจัดทำโครงการ เยาวชนรวมใจ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และน้อมนําพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน จะได้เกิดจิตสํานึก และมีส่วนร่วมในการสร้างความรัก ความสามัคคีที่จะร่วมกันปกป้อง เทิดทูน และถวายความจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการรักษา ชาติบ้านเมือง รวมทั้งให้เยาวชนได้น้อมนําพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต

พันเอกเกรียงชัย สุวรรณทัต กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีสำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเยาวชนคือกําลังสําคัญในการรักษาชาติบ้านเมือง เยาวชนวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ดังนั้นการได้ศึกษาเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ บุญคุณของพระมหากษัตริย์ และบรรพชนไทย ที่ได้เสียสละ ทุ่มเทรักษาชาติบ้านเมือง ซึ่งเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลประเทศชาติ ให้คงอยู่สืบต่อไปจนสู่รุ่นลูกหลานในอนาคต และการได้เรียนรู้พระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะทำให้เยาวชนสามารถน้อมนำพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตให้เหมาะสมกับตนเองต่อไป

 

                                               

footer_master footer_master footer_master footer_master

 เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว