เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

FT เปิดศูนย์1

ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 พร้อมปล่อยขบวนรถทหาร รถตำรวจ รถพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล EMS รถกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผอ.ป.ป.ส.ภาค 7 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ องค์กรงดเหล้า สสส. เข้าร่วม

FT เปิดศูนย์2

นายอุทัย กันทะวงศ์ หัวหน้าสำหนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงของประเทศ  ควรถือเป็นโอกาสสำคัญในการรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ประกอบกับในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และประชาชนบางส่วนเดินทางไปท่องเที่ยว จึงทำให้มีการใช้รถใช้ถนนมากขึ้นและมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าในช่วงปกติ

FT เปิดศูนย์3

จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ รัฐวิสากิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัครและจิตอาสาภัยพิบัติ และได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 มาตรการ ประกอบด้วย มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ใช้กลไกด่านครอบครัว ด่านชุมชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนมาตราลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน และสภาพแวดล้อม มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ  มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว มาตรการด้านการบริหารจัดการ  รวมทั้งจัดน้ำ จุดตรวจและจุดบริการ จำนวน 20 จุด ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 โดยใช้หัวข้อในการรณรงค์ คือ “ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร”

ธราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว