เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดคลองครุ

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนวัดคลองครุได้มีการเปิดกิจกรรมวันวิชาการ Open House Day 2018  คลองครุสายสัมพันธ์  โดยมีนายทวี ทะนอก  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นประธาน และมีนานไพรัตน์ จันทร์เสม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองครุ ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมงาน

ซึ่งหลังจากที่พิธีเปิดเสร็จสิ้น ก็มีการแสดงจากนักเรียน ในชุดแรกนั้นเป็นการแสดงกระตั้วแท่งเสือ ที่นับเป็นศิลปะการแสดงที่ควรอนุรักษ์ไว้ เสร็จแล้วจึงเป็นการเยี่ยมชมบูธต่างๆที่นักเรียนได้นำเสนอผลงานทั้งการทำอาหาร  ตลาดนัดอาชีพ ขนมไทย การตรวจสุขภาพ การบริการตัดผมฟรี

กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและความสามารถของนักเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและนอกองค์กร

tp-คลองครุ2 tp-คลองครุ3 tp-คลองครุ4

   เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว