เตรียมรับการประเมินหมู่บ้านรักษาศีล5

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-ศีลห้า1

การประเมินหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดสมุทรสาครนั้น จะมีขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม โดยมีพระพรหมกวี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำหนกลางเป็นประธานในการประเมิน ในจังหวัดสมุทรสาครนั้น ได้มีการจัดขึ้นที่วัดเจษฎารามพระอารามหลวง  ในวันนี้ ทางคณะสงฆ์ของหลายๆวัดกำลังดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ จัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านที่เข้ารับการประเมินนั้น เป็นหมู่บ้านต้นแบบรักษาศีล 5 ที่แต่ละอำเภอได้คัดเลือกขึ้นมา

สำหรับของอำเภอเมือง ได้แก่ หมู่บ้านนาโคก อำเภอกระทุ่มแบน ได้แก่ หมู่บ้านคลองสะพานดำ และอำเภอบ้านแพ้ว ได้แก่หมู่บ้านคลองกก โดยเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกนั้น คนในชุมชนจะต้องสมัครใจเข้าร่วมโครงการรักษาศีล 5 มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ในหมู่บ้านจะต้องมีการประกอบสัมมาชีพ อาชีพสุจริต มีกิจกรรมรักษาศีล 5 ส่งเสริมให้คนรักษาศีล ดังจะเห็นได้จากนิทรรศการที่แต่ละหมู่บ้านนำเสนอ ทั้งสามหมู่บ้านที่คัดเลือกมานั้น ถือว่าผ่านเกณฑ์การพิจารณาและมีผลงานที่เห็นเป็นที่ประจักษ์  สมุทรสาครนั้นก็เป็นหนึ่งใน 4 จังหวัดของคณะสงฆ์ภาค 14 ที่ประกอบด้วยอีกสามจังหวัดคือ กาญจนบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี  รวมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่ต้องได้รับการประเมินของคณะสงฆ์ภาค14 ทั้งหมด 34 หมู่บ้าน และหลังจากนั้นทางคณะกรรมการประเมินจะพิจารณาเพื่อหาหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อเป็นตัวแทนในระดับภาคต่อไป โดยการประเมินในระดับจังหวัดจะเริ่มขึ้นในเวลา 9.00น. ของวันที่ 25 กรกฎาคม

 

tp-ศีลห้า2 tp-ศีลห้า3

  เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว