เตรียมจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในชุมชน

AD WEB CCTV

fm - ต่างด้าว1

นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร    เป็นประธานประชุมคณะทำงานการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในชุมชน ครั้งที่ 1   โดยการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวนี้ ได้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่เห็นชอบให้จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในชุมชนในระยะเปลี่ยนผ่าน  ไปสู่การจัดโซนนิ่งที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าวในจังหวัด เพื่อให้ปัญหาในชุมชนที่มีแรงงานต่างด้าวหนาแน่นให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย โดยกำหนดเพื่อดำเนินการจัดระเบียบที่พักอาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวในชุมชนนำร่องจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ชุมชนคลองเจ๊ก หมู่ที่ 6 ต.นาดี , ชุมชนศาลเจ้าฮันชิว หมู่ที่ 5   ตำบลคอกกระบือ , ชุมชนวัดน้อยนางหงส์ หมู่ที่ 4 ต.ท่าจีน , ชุมชนคลองครุนอก หมูที่ 7  ต.ท่าทราย  และชุมชนบ้านหนองบัว  หมูที่ 8 ต.อ้อมน้อย

fm - ต่างด้าว2

ทั้งนี้ในภาพรวมของการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในชุมชน เน้นการจัดทำทะเบียนผู้ประกอบการที่พักอาศัย จัดทำทะเบียนผู้พักอาศัย กำหนดจำนวนคนเข้าพักต่อห้อง มีอุปกรณ์ดับเพลิงระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารชุดพักอาศัย  เรื่องการรักษาความสะอาดที่พักอาศัยต้องถูกสุขลักษณะ  อย่าถมน้ำหมากลงพื้น ทิ้งขยะและของเสียให้ลงถังขยะ  ควบคุมโรคระบาด ส่งเสริมการคุมกำเนิด  การส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในเวลากลางคืน    และการจับกลุ่มดื่มแอลกอฮอล์อาจนำมาซึ่งปัญหาอาชญากรรม

fm - ต่างด้าว3

fm - ต่างด้าว4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว