เชิญชวนต่อทะเบียนรถยนต์-รถจักรยานยนต์ที่ศูนย์ราชการสะดวก

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

footer_master

นางชริตว์จาร์  คล่องการยิง  ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครกำลังปรับปรุงพื้นที่ในอาคารตรวจสภาพรถ ทำให้ต้องปิดพื้นที่จอดรถบางส่วน จึงอยากให้ผู้ที่จะชำระภาษีรถยนต์-รถจักรยานยนต์ไปใช้บริการชำระภาษี  เพื่อต่อทะเบียนรถได้ ณ ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดสมุทรสาคร ห้างเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 18.00 น.

ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร  ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า  การเปิดให้บริการนี้เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก เนื่องจากบางครั้งประชาชนไม่สามารถเดินทางไปชำระภาษีรถประจำปีที่สำนักงานขนส่งจังหวัดได้ และสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่คับแคบทำให้มีสถานที่ไม่เพียงพอในการจอดรถเพื่อติดต่อราชการ ดังนั้น  สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร   จึงจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการรับชำระภาษีรถยนต์-รถจักรยานยนต์ ต่อทะเบียนรถ  ณ  ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดสมุทรสาคร  ห้างเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย   ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 18.00 น.  และใครที่อยู่กระทุ่มแบนก็สามารถไปดำเนินการได้ที่ศรีงาม สรรพสินค้า ซึ่งจะเปิดในวันเสาร์วันเดียว เวลา 9.00- 17.00น.

สำหรับการชำระภาษีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ สามารถใช้บริการได้ โดยนำหลักฐาน คือ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี), พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ,ใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) กรณีรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน 5 ปี,รถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-3482-0896-8  หรือสายด่วน 1584

 

footer_master footer_master footer_master footer_master

 

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว