อบรมภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์ป่าชายเลน

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

tp-ทสจ.อบรม1

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดโครงการอบรมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากพืชป่าชายเลน ขึ้นที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่2 โดยมี ดร.รวมทรัพย์ คะเนะดะ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ สำหรับโครงการนี้นั้น ได้จัดขึ้นเนื่องจากทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อบทบาทของชุมชนชายฝั่งในด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งในช่วงสิบปีที่ผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน รวมถึงคุณประโยชน์ของทรัพยากรป่าชายเลนแก่ประชาชนในพื้นที่ จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายต่างๆขึ้นมา เพื่อพัฒนาชุมชนชายฝั่งให้สามารถบริหารทรัพยากรชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืน ในการทำงานด้านนี้จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู จึงได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชชายเลน เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชชายเลน เพื่อส่งเสริมการนำไปใช้เป็นการประกอบอาชีพ และเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน

 

tp-ทสจ.อบรม2 tp-ทสจ.อบรม3

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว