อบจ.จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-อบจ1

โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมองค์การยริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน ส่วนผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ เครือข่าย อสม.จำนวน 150 คน กิจกรรมนั้นเริ่มต้นด้วยการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่หลายคนมีความเสี่ยง รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งเป็นประโยชน์หากมีความรู้ติดตัวไว้ก็ช่วยให้ลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยได้มากขึ้น  เนื่องจากปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทย เช่น การเร่งรีบในการทำงาน การบริโภคอาหาร โดยไม่คำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงขาดการออกกำลังกาย ความเครียดจากการทำงาน ทำให้แนวโน้มของการเกิดโรคเพิ่ม เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ มะเร็ง ภาวะไขมันในเลือดสูง ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน โรคที่เกิดจากความเครียดและโรคทางจิตประสาท ซึ่งโรคดังกล่าวส่วนใหญ่จะรักษาไม่หาย ต้องกลายเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องรับประทานยาตลอดชีวิต มีผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต ทำให้คุณภาพชีวิตไม่ดี จากสถิติของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) พบว่า คนไทยป่วยด้วยโรคฉุกเฉิน เช่น โรคโรคหัวใจ ป่วยอ่อนเพลีย หายใจติดขัด อุบัติเหตุ  ที่ต้องนำส่งเข้ารับการรักษาตลอดปี 2559 พบว่ามีการนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวนทั้งสิ้น 1,491,460 คน ซึ่งปัจจุบันคนไทย ทั้งที่อยู่ในชุมชนเมืองและในชุมชนชนบททั่วประเทศประสบปัญหาสุขภาพไม่แตกต่างกันล้วนเป็นโรคที่เกิดมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน การดูแลใส่ใจสุขภาพจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแต่ละคน ปัญหาสุขภาพจึงเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งส่วนบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ การส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้องด้านสุขภาพ จึงเป็นเรื่องสำคัญหากได้ปลูกฝังและเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้จะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อภาวะ สุขภาพของประชาชน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดทำกิจกรรม “สุขภาพดี ชีวีมีสุข” ตามโครงการกินอยู่ปลอดภัย ห่างไกลโรค เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลป้องกันตนเอง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยต่างๆ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

 

tp-อบจ2 tp-อบจ3

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว