หารือแก้ปัญหาหนอนหัวดำมะพร้าว

AD WEBSITE CABLE TV

vk หารือ 1

ที่ห้องประชุมเทพกาญจนา  ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  อำเภอบ้านแพ้ว  โดยสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว  ร่วมกับ  สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  จัดประชุมชี้แจงเรื่องการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว  พร้อมทั้งมีกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวเข้าร่วม  เพื่อหารือและเตรียมข้อมูลผู้ปลุกมะพร้าวและการระบาด  เพื่อดำเนินการแก้ไขตามลำดับ

vk หารือ 2

โดยได้ชี้แจงว่า  เรื่องหนอนหัวดำมะพร้าว  ขณะนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบ 287.73 ล้านบาท  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  ในการดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว คือ หนอนหัวดำ  ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่  โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน  พื้นที่ 78,954 ไร่  ใน 29 จังหวัด  และจังหวัดสมุทรสาครเป็นหนึ่งในนั้น  ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายนถึงธันวาคม 2560

vk หารือ 3

ทั้งนี้ทางจังหวัดสมุทรสาคร  ได้ประสานกับอำเภอบ้านแพ้ว  และให้ทางอำเภอประสานงานและเตรียมแก้ไขปัญหา  โดยให้เตรียมข้อมูลพื้นที่การปลูกมะพร้าว  พื้นที่การระบาด  พร้อมรายชื่อเกษตรกร  เพื่อนำเสนอในเวทีเรียนรู้  ซึ่งอำเภอบ้านแพ้วมีเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวเป็นจำนวนมากที่สุดใน 3 อำเภอ  และมีพื้นที่ระบาดแล้ว

vk หารือ 4

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว