สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอให้ยุติการปล่อยข่าวเท็จ

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

เมื่อเวลา 13.30 น.ของวันที่ 28 กันยายน ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร นำโดยนายไพบูลย์ ขวัญดี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ได้เดินทางมาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อยื่นหนังสือขอให้ภาครัฐยุติพฤติกรรมการให้ข่าวทำลายความเชื่อมั่นและความศรัทธาต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยมีนายสุรพันธ์ สิทธิชัย เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม เป็นผู้รับหนังสือร้องเรียน ซึ่งการมายื่นหนังสือครั้งนี้เนื่องจากมีข่าวปรากฎออกไปตามสื่อต่างๆว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 แห่ง ซึ่งมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ และสหกรณ์ออมทรัพย์ของตำรวจมีแนวโน้มที่อาจขาดสภาพคล่องและแนวโน้มส่อไปในทางทุจริตแต่ไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้เพราะมีนักการเมืองพรรคใหญ่รายหนึ่งไม่ให้เข้าตรวจสอบ ซึ่งทั้ง 3 สหกรณ์นี้มีมูลค่าสูงกว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นโดยกำลังพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร เพราะหากมีการล้มละลายจะกระทบกับผู้ฝากเงินจำนวนมาก และกระทบไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ ซึ่งจากการนำเสนอข่าวดังกล่าวมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความศรัทธาต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ซึ่งปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั้งหมด 108 สหกรณ์ สมาชิก 826,808 คน สินทรัพย์รวม 860,981 ล้านบาท

โดยทางด้านนายไพบูลย์ ขวัญดี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ชี้แจงว่า การเดินทางมายื่นหนังสือนั้น เป็นการยื่นพร้อมกันทั่วประเทศกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งอื่นๆ เพื่อให้ทางศูนย์ดำรงธรรมเป็นผู้ประสานส่งหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ผู้ที่ปล่อยข่าวว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำลังขาดสภาพคล่องและมีแนวโน้มทุจริต ยุติพฤติกรรมดังกล่าว ส่วนการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาครนั้นมีประสิทธิภาพ มีการประเมินประสิทธิภาพและประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประจำทุกปี และได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตลอดเวลา รวมทั้งมีการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง นอกจากนั้นยังมีความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อสำรองสภาพคล่องและส่งเสริมสภาพคล่องระหว่างกันด้วย

 

footer_master footer_master

เอเชีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว