สภาเทศบาลนครฯ ยังไม่อนุมัติร่างเทศบัญญัติขึ้นค่าเก็บขยะ

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

สภาเทศบาล1

เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2562 โดยมีนายชัยพจน์ สุนทรโลหิต ประธานสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร  เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร    และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร  สมุทรสาคร

สภาเทศบาล2

ทั้งนี้ก่อนที่การประชุมจะเริ่มขึ้น ก็ได้มีการมอบเงินรางวัลให้กับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่งเป็นผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบความสามารถด้านคำนวณ จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดโดยสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลคือ ด.ญ.อรวรา เป้งทา และด.ช.นพณัฐ โพธิพฤกษ์ จากโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) และ ด.ช.ภาคิน  พงษ์อร่าม จากโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

สภาเทศบาล3

จากนั้นได้มีการเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครสมุทรสาคร เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในการขึ้นค่าเก็บขยะ จากเดิมเดือนละ  30 บาท เป็นเดือนละ 50 บาท เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  ทั้งนี้ในที่ประชุมก็ได้มีการเสนอความคิดเห็นจากสมาชิกสภาเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นค่าธรรมเนียมเก็บขยะ เช่นความเหมาะสมของราคา จึงขอให้มีการกลับไปทบทวนใหม่อีกครั้ง จึงยังไม่อนุมัติญัตติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครสมุทรสาครเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในการขึ้นค่าเก็บขยะ ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงราคาเดิมคือเดือนละ 30 บาทต่อไปก่อน

สภาเทศบาล4

สภาเทศบาล5

สภาเทศบาล6

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว