วันยุทธหัตถี

AD WEB CCTV 14-6-60

news footer

ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัด   เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เหล่ากาชาดจังหวัด เข้าร่วมพิธีและวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดี เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนาความเข้มแข็งมั่นคงแก่ประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตกาล  อันนำมาซึ่งความสงบสุขและเกียรติภูมิของราชอาณาจักรไทย ตราบจนปัจจุบัน

news footer

เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นวันรัฐพิธี และให้วันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันยุทธหัตถี วันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า  วันนี้จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันกองทัพไทย หรือวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นวันรัฐพิธี แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ซึ่งการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระวีรกรรมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย  จนกลายเป็นภาพลักษณ์ของความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของชาวไทย ที่มีความสมัครสมานสามัคคี  เสียสละต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชของชาติ ให้คนรุ่นหลังได้รำลึกตราบเท่าทุกวันนี้

news footer

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว