วันปิยมหาราช…กระทุ่มแบน

vk ปิยะ-กทบ4

เมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคมที่ผ่านมา  อำเภอกระทุ่มแบน  จัดพิธีวางพวงมาลา  หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๕  โดยมีนายวิรัตน์  ไชยสิทธิ์  นายอำเภอกระทุ่มแบน  เป็นประธานนำเหล่าข้าราชการในอำเภอกระทุ่มแบนร่วมพิธี  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  หรือ  รัชกาลที่ ๕  ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญมากมาย  เช่น  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาสและไพร่ในประเทศไทย   มีการป้องกันการเป็นอาณานิคมของจักวรรดิฝรั่งเศส  และจักวรรดิอังกฤษ  รวมถึงได้มีการประกาศให้มีการนับถือศาสนาอิสระในประเทศ  เป็นต้น  ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนแล้วแต่ยังความเจริญและความสงบสุขร่มเย็นสู่ไพร่ฟ้าประชาราษฎร์เรื่อยมา  พระองค์จึงทรงเป็นมหาราชผู้ทรงเป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทยทุกรุ่นทุกคน

 

vk ปิยะ-กทบ3 vk ปิยะ-กทบ2

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว