วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

AD WEB NET 20-5-60

tp-วันสหกรณ์1

 

เมื่อเวลา 9.00น. ของวันที่ 7 มิถุนายน ได้มีการจัดกิจกรรมงาน  “ 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน”  ขึ้นที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดงาน โดยความร่วมมือของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนขึ้น รวมทั้งขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย นิทรรศการนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนของโรงเรียนต่างๆที่มาออกบูธ และนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายตามกิจกรรมของสหกรณ์ การนำเสนอผลงานของครูที่ชนะการประกวดผลงาน Best Practice เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ การมอบรางวัลให้กับเด็กนักเรียนที่ชนะการประกวดเรียงความสหกรณ์ในระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา

วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเริ่มขึ้นจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตามรอยพระยุคลบาท โดยทรงรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเสงี่ยม มาหมื่นไวย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  โดยมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2537 ณ ศาลาดุสิดาลัย

 


tp-วันสหกรณ์2 tp-วันสหกรณ์3

 

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว