วัดเกตุมดีศรีวราราม บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 65 รูป

AD WEB CCTV 14-6-60

บรรพชาสามเณร-01

ที่อุโบสถวัดเกตุมดีศรีวราราม  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวราราม ได้นำเยาวชนในพื้นที่ จัดบรรพชาเป็นสามเณร จำนวน 65 รูปเป็นเวลา 15 วันเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพะระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยมีคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

บรรพชาสามเณร-02

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้พระองค์ทรงเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และเป็นโอกาสที่จะได้นำเยาวชนเหล่านี้มาอบรมธรรมะ คุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ เป็นเยาวชนที่จะเป็นอนาคตสำคัญของประเทศชาติต่อไป

บรรพชาสามเณร-03

สุเมธ/ภาพ/ข่าว