ร่วมใจไกล่เกลี่ย

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ นางพนิดา อรรคเศรษฐัง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย  ที่จัดขึ้นโดยศาลจังหวัดสมุทรสาคร และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้มีการบรรยายเรื่องหลักการของการไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาท เรื่องประโยชน์และประสบการณ์ในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีแพ่งและอาญา นอกจากนั้นแล้ว ยังทางด้านผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัด ยังได้ขึ้นเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้น ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟัง ซึ่งประกอบด้วย ผู้นำชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครต่างๆ ร่วมทั้งประชาชนที่สนใจจำนวน 110 คน

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกิดการไกล่เกลี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้คู่ความได้เจรจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม โดยมีผู้ประนีประนอมทั้งบุคลากรในศาลและบุคลากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ช่วยเหลือคู่ความให้สามารถเจรจากันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล

 

 

footer_master footer_master

เอเซีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว