รักษามรดกวัฒนธรรมของชาติเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

AD WEB NET 2

 

tp-วัดใหญ่1

กิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ได้จัดขึ้นที่วัดใหญ่จอมปราสาท โดยมีนายสุวิทย์ ชัยมงคล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี เป็นประธาน ร่วมด้วย เจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าจีน และพี่น้องประชาชน ที่มาร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ด้วยการร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดใหญ่จอมปราสาท ซึ่งเหตุผลที่เลือกดำเนินกิจกรรมที่นี่เพราะ วัดนี้เป็นโบราณสถานสำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร สร้างขึ้นในราวสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งกรมศิลปากรได้ดำเนินการประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตเรียบร้อยแล้ว โดยจะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรัก ความหวงแหนในคุณค่าของมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ที่จะตรงกับวันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน

 

 

tp-วัดใหญ่2 tp-วัดใหญ่3

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว