รมช.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป”

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - ปนัดดา1

ที่ห้องประชุมคุณสุชาติ-แพทย์หญิงทิพาพรรณ ใบสมุทร อาคาร 6   โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  ม.ล.ปนัดดา  ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้เดินทางมาพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาคร บูรณะ  พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป”   โดยมีนายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย   นายปรีดี   ภูสีน้ำ  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร    นายสรรเสริญ ขวัญดี ผู้อำนวยการโรงเรียน   คณะอาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมฟังบรรยายจำนวน 250 คน

fm - ปนัดดา2

fm - ปนัดดา3

โดย ม.ล.ปลัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ขอให้น้อมนำศาสตร์พระราชาในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต ความเพียร ความรู้รักสามัคคี และเข้าใจเข้าถึงพัฒนา รวมทั้งพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ว่าด้วยความเป็นนักการศึกษาที่ดี การมีทัศนคติที่ดีต่อกัน มาเป็นเข็มทิศชีวิต ทั้งในด้านการเรียน การทำงาน และการดำรงชีวิต อันจะนำพาทั้งตนเอง โรงเรียน องค์กร และสังคมสู่ความเจริญและสามารถพัฒนาการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศได้

fm - ปนัดดา4

นอกจากนี้  ม.ล.ปลัดดา  ดิศกุล  ได้ให้ข้อคิดแก่นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ให้เน้นการฝึกพูด คิด อ่าน เขียนให้มาก  อีกทั้งยังแนะนำให้ลูกหลานนำวิธีการพูดทางการทูต ที่มีความสุภาพ ไพเราะ อ่อนโยนไปปรับใช้ เพื่อช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและประทับใจผู้ฟัง เพราะลักษณะวิธีการพูดทางการทูตนั้น วิชาชีพอื่น ก็สามารถนำไปใช้ได้ สิ่งสำคัญอยู่ที่เราต้องคิดก่อนพูด

fm - ปนัดดา5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว