มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “ท่าฉลอมที่ฉันรัก”

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - ระบายสี1

ที่โรงเรียนวัดแหลมสุวรรณาราม ต.ท่าฉลอม  นายประภัสสร์   มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “ท่าฉลอมที่ฉันรัก”   ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสมุทรสาครพัฒนาเมือง ( วิสาหกิจเพื่อสังคม )  โดยกิจกรรมนี้ ได้ริเริ่มดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท่าฉลอมเชิงวิถีชุมชน ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  ให้ทุกภาคส่วนในชุมชน   ท่าฉลอมได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนโดยรวม  ซึ่งโครงการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “ท่าฉลอมที่ฉันรัก” เป็นหนึ่งในโครงการย่อยของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท่าฉลอม  เพื่อปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรสาคร ให้มีใจรักต่อท้องถิ่น   เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนา  และเพื่อนำเสนอผลงานเหล่านี้ต่อนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเยือน

fm - ระบายสี2

สำหรับโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  โดยมีนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณารามส่งภาพเข้าประกวดจำนวนมาก   โดยแบ่งการประกวดภาพเป็น 4 ระดับ ได้แก่  ระดับอนุบาล   ประถมศึกษาตอนต้น  ประถมศึกษาตอนปลาย   และระดับมัธยมต้น   ซึ่งรางวัลของแต่ละระดับ ประกอบด้วย  รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล ,  รางวัลดีเด่น 2 รางวัล  และรางวัลชมเชย 3 รางวัล

fm - ระบายสี3

fm - ระบายสี4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว