พิธีไหว้ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

AD-WEB-CCTV-6-12-61

ไหว้ครูสค1

ที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  ได้มีการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562  โดยมี ดร.ประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี จากนั้นตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู ต่อด้วยตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น ได้นำพานที่ตกแต่งได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์หลากหลายไอเดีย เพื่อบูชาครูอาจารย์ ซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับคณะอาจารย์เป็นอย่างมาก

ไหว้ครูสค2

สำหรับพิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง นับเป็นประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบทอดมาแต่สมัยโบราณ เพื่อเป็นการแสดงตนขอเป็นศิษย์ของครูโดยตรง เป็นการเคารพครูให้ถูกต้อง แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างถูกวิธี และให้ครูได้รับรู้ว่าเราเป็นศิษย์ของครู โดยศิษย์ทุกคนพร้อมจะน้อมรับคำสั่งสอนการดุด่าว่ากล่าวของครู ทั้งนี้พิธีไหว้ครูยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียน มีค่านิยมการแสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทีและการเป็นนักเรียนที่ดีด้วย

ไหว้ครูสค3

ไหว้ครูสค4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว