ผู้ว่าฯสมุทรสาคร เยี่ยมโรงงานมโนราห์

AD WEB CCTV 14-6-60

s-เยี่ยมโรงงานมโนรา-01

ที่บริษัท มโนราห์อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะ โดยมีนายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร เยี่ยมบริษัท มโนราห์อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด และพบปะกับผู้บริหารของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อดูการพัฒนากระบวนการผลิต การจัดการด้านความปลอดภัยในโรงงาน การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะฝีมือแรงงานที่สูงขึ้น รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ โดยมี ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มโนราห์อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และภาคเอกชน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม

s-เยี่ยมโรงงานมโนรา-02

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครมีสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 10,287 แห่ง และมีแรงงานทั้งแรงงานชาวไทยและแรงงานต่างด้าว รวมกว่า 569,615 คน สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดปีละ 327,385 ล้านบาท โรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ มีทั้งที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครและนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร  แต่โรงงานส่วนใหญ่ยังกระจายอยู่ในพื้นที่ชุมชนทั่วไปของจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครและอำเภอกระทุ่มแบน ซึ่งความหนาแน่นของโรงงานอุตสาหกรรม รวมกับความหนาแน่นของประชากรในชุมชน อาจจะทำให้เกิดปัญหาด้านแรงงาน ยาเสพติด และด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะน้ำเสียและขยะมูลฝอย ทำให้เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัด จึงนำหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน  มาพบปะกับผู้บริหารในภาคอุตสาหกรรมเพื่อหารือการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ซึ่งบริษัทมโนราห์อุตสาหกรรมอาหารจำกัด  ถือเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานสูง มีการผลิตที่ทันสมัย การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่ดี มีการประสบอันตรายจากการทำงานต่ำ  รวมทั้งมีการควบคุมมลภาวะ ทั้งน้ำเสียและควัน ทำให้ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นแบบอย่างที่ดี

s-เยี่ยมโรงงานมโนรา-03

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวอีกว่า  จากการที่ได้พบปะหารือกับผู้บริหารของบริษัทฯ และทีมงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  มีประเด็นสำคัญประการหนึ่งที่ต้องร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนคือ การพัฒนากระบวนการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานมีคุณภาพ (Super Worker) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จังหวัดสมุทรสาคร จะจัดหาอุปกรณ์ฝึกด้าน Automation   เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกเทคโนโลยีชั้นสูงในด้าน Automation ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เพื่อรองรับการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรม Thailand 4.0 โดยจะดำเนินการฝึกทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะสามารถเปิดให้บริการได้ในกลางปี 2562 นี้

สุเมธ /ภาพ/ข่าว