ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ถวายข้อคิดเห็นพระสังฆาธิการ

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่วัดโสภณาราม หรือ วัดบ้านขอม ได้จัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เลขานุการ และไวยาวัจกร ตามมติมหาเถรสมาคม โดยมีพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 14 วัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร เป็นองค์ประธานในการประชุม และมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เป็นประธานจัดการประชุม ทั้งนี้นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้เข้าร่วมถวายข้อคิดเห็นแก่พระสังฆาธิการที่เข้าร่วมประชุม เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างคณะสงฆ์กับฆราวาส ในการสร้างสังคมสะอาดตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และตามกฎหมายบ้านเมือง

footer_master

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ถวายข้อคิดเห็นในเรื่องของ วัดสะอาด นั่นหมายถึง การที่คณะสงฆ์ต้องร่วมกันทำวัดทุกแห่งให้เป็นแหล่งปลอดจากยาเสพติด ปลอดจากอบายมุข และปลอดจากสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงโดยแท้จริง อีกทั้งยังต้องเป็นที่พึ่งพิงทางธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนได้ทุกเมื่อ ซึ่งถ้าพุทธศาสนิกชนยึดวัดสะอาดเป็นที่พึ่งแล้ว ก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งในการช่วยลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และการกระทำความผิดต่างๆในสังคมลงได้ ทำให้ความรุนแรงในสังคมลดลง รวมไปถึงการมีผู้ต้องโทษน้อยลงไปด้วยนั่นเอง

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว