ปล่อยปลา350,000 ตัว

tp-ปล่อยปลา1

พิธีปล่อยปลาเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นที่คลองตาปลั่ง ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพ้ว โดยมีนายจิตจรูญ ตันติวาลา ประมงจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมด้วยนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมงาน

tp-ปล่อยปลา3

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 กำหนดให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ และขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนงดจับสัตว์น้ำทุกชนิด

tp-ปล่อยปลา2

สำหรับ การจัดงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2559 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ องค์กรต่างๆ ในพื้นที่ กำหนดจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ประกอบด้วย ปลายี่สก ปลาสวาย และปลาตะเพียงขาว จำนวน 350,000 ตัว ณ คลองตาปลั่ง ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพ้ว ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป

 

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว