ประเมินติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

ทูบี1

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายคณิต คงช่วย ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน กระทรวงมหาดไทย นางชลาทิพย์ โลหะศิริ ข้าราชการบํานาญ กรมคุมประพฤติ คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ภาคกลางและตะวันออก ประจําปี 2562  ได้เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเยี่ยมชมและประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร ในการประกวดระดับประเทศ  โดยมีนายสมคิด  จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ นายอำเภอเมือง ภาคเอกชน  และเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE  ในจังหวัดสมุทรสาครให้การต้อนรับ

ทูบี2

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจเยี่ยมชมบูธ จำนวน 8 บูธ ประกอบด้วย บูธจากชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร, ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10,  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา, ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร, ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ, ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด สำนักงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร  จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งได้ไปที่ ชมรม  TO BE NUMBER ONE DC มหาชัย ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า Dc มหาชัย  ที่อยู่ในระดับต้นแบบระดับเงิน และชุมชนเกษตรพัฒนา อยู่ในระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1

ทูบี3

ด้านนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร  กล่าวว่า  คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ภาคกลางและตะวันออก ประจําปี 2562   จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคกลางและตะวันออก เข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศ และได้รับการติดตามผลการดําเนินงานและเก็บคะแนนระดับประเทศ รอบเก็บคะแนนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562  จังหวัดสมุทรสาคร  มีนโยบายดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาตั้งแต่ ปี 2546 และมอบหมายให้หน่วยงานทุกภาคส่วนดําเนินงาน เพื่อรณรงค์สร้างกระแสและสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 16  ปี จังหวัดสมุทรสาคร ได้พัฒนาการดําเนินงานของชมรมทุกประเภทให้มีความเข้มแข็งและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานอย่างจริงจังมาโดยตลอด และในปัจจุบันจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร เตรียมตัวเข้าสู่การรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 และยังมีชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ต้องเตรียมความพร้อมรับประเมินในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 16-17  พฤษภาคม 2562  อีก 5 ชมรม โดยแบ่งเป็นชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มต้นแบบ 3 ชมรม และชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น 2 ชมรม อีกด้วย

ทูบี4

ทูบี5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว